Bujqesia dhe Zhvillimi Rural

GDP-Bujqësia, gjuetia, pylltaria dhe peshkimi

Bujqesia

Source: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Latest update: 2021-05-11