Puna

Paga mesatare Sektori Publik në Euro (Neto)

Puna

Source: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Latest update: 2021-05-11