Energjia dhe Minierat

Energjia nga Biomasa (ktoe)

Energjia

Source: Agjencia e Statistikave të Kosovës

Latest update: 2021-05-11